Beleggingszaken


Wendelgelst NV helpt beleggers bij het verhalen van schade die is ontstaan door onjuist beleggingsadvies, onzorgvuldig vermogensbeheer, onzorgvuldig handelen van aanbieders van beleggingsfondsen en complexe beleggingsproducten of beleggingsfraude.

Beleggingsadvies en vermogensbeheer


Beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders zijn gebonden aan wettelijke regels, de contractuele afspraken die zij met u hebben gemaakt en een bijzondere zorgplicht. Als klant heeft u recht op goede informatie over de werking en risico’s van de aangeboden belegging. Een beleggingsadviseur mag u geen beleggingen adviseren die niet geschikt voor u zijn. Als u binnen een adviesrelatie zelf transacties wilt aangaan die voor u tot onverantwoord grote risico’s zouden leiden, moet de adviseur u hiervoor nogmaals indringend waarschuwen. Vermogensbeheerders moeten zich houden aan de afspraken in de met u gesloten vermogensbeheerovereenkomst: zij mogen geen posities innemen die buiten hun beheervolmacht vallen en zij moeten er voor zorgen dat uw beleggingsportefeuille blijft aansluiten bij de met u afgesproken rendementsdoelstelling en risicolimieten

 

Beleggingsfondsen


Beleggingsfondsen en hun beheerders zijn gebonden aan wettelijke regels, de voorwaarden in de beheerovereenkomst en de zorgplicht die op hen rust als opdrachtnemer. Participaties mogen, behoudens beperkte uitzonderingen, niet worden aangeboden als de fondsbeheerder niet beschikt over een vergunning van de AFM. Daarnaast kan de aanbieder aansprakelijk zijn als hij participaties aanbiedt aan beleggers die niet behoren tot de doelgroepen waarvoor het fonds geschikt is. De aanbieder moet verder zorgen voor goede informatie over de rechten en verplichtingen van de deelnemers, de gehanteerde beleggingsstrategieën en de hieraan verbonden specifieke risico’s alsmede voor een adequaat beheer van de beleggingen en risico’s binnen het fonds. Schending van deze verplichtingen kan er toe leiden dat de beheerder aansprakelijk is voor verliezen. Onder bijzondere omstandigheden kunnen ook anderen dan de beheerder aansprakelijk worden gesteld, bijvoorbeeld de bank of tussenpersoon die de participaties heeft geadviseerd of aangeboden.


Complexe beleggingsproducten


Banken en andere financiële instellingen maken op grote schaal eigen financiële producten. Vaak zijn deze producten een combinatie van verschillende financiële instrumenten, zoals obligaties en opties, of is sprake van een combinatie van een belegging met een lening of een verzekeringsdekking. Hierdoor zijn de werking en de risico’s van deze producten vaak moeilijk te begrijpen, omdat al deze verschillende componenten invloed kunnen hebben op elkaar en op de waarde van het product als geheel. De productwaarde kan daardoor sterk afwijken van de algemene beurskoersen. Garanties binnen dit soort producten gelden vaak niet bij tussentijdse beëindiging of zijn afhankelijk van bijzondere voorwaarden. Omdat het product bestaat uit verschillende onderdelen met verschillende kosten, zijn ook de totale kosten van het product soms nauwelijks te doorgronden; hoge kosten hebben uiteraard een negatieve invloed op het rendement van het product.

Bekende voorbeelden van complexe producten die tot veel schade voor beleggers hebben geleid zijn onder meer aandelenlease contracten, beleggingsverzekeringen (ook bekend als ‘woekerpolissen’) en gestructureerde bankobligaties (‘Notes’). Notes zijn soms achtergesteld, waardoor het risico meer vergelijkbaar is met aandelen dan met gewone obligaties. Ook kan sprake zijn van een variabele rente die afhankelijk is van de koers van andere financiële instrumenten of marktfactoren. Bijzondere risico’s doen zich ook voor bij hefboomproducten waarbij het verlies of de winst veel groter kan zijn dan de inleg of de waardedaling of –stijging van het onderliggende financiële instrument. Voorbeelden zijn aandelenlease contracten, Turbo’s, Speeders en Contracts For Difference (CFD’s).

De aanbieders van complexe producten zijn verplicht om u goede informatie te verstrekken over de werking, kosten en risico’s van het product. Als het product voor u zou leiden tot onaanvaardbare financiële risico’s of lasten, dan mag hij het product niet aan u aanbieden of hij moet u dit in ieder geval dringend afraden. Een aanbieder die zijn informatieplicht of zorgplicht naar u toe schendt, kan aansprakelijk zijn voor de schade die u hierdoor heeft geleden.

Wendelgelst NV helpt beleggers die schade hebben geleden door een complex product om deze schade op de aanbieder of verkoper van dit product te verhalen.

 bg-2-1

Beleggingsfraude


Beleggingsfraude komt helaas nog steeds veel voor. Vaak gaat het hier om producten die buiten het toezicht van de AFM  worden aangeboden. Verkoop verloopt meestal telefonisch, tussenpersonen zonder AFM vergunning, persoonlijke netwerken of agressieve reclame. Men stelt u hoge rendementen in het vooruitzicht, vaak met ‘garantie’. Bij beleggingsfraude wordt het door u ingelegde geld vaak niet of maar beperkt belegd: de rest gaat op aan kosten van- en vergoedingen voor de fraudeurs. Soms wordt uw inleg deels gebruikt om hiermee het ‘gegarandeerde rendement’ uit te betalen aan beleggers die al eerder zijn ingestapt; men spreekt dan van een piramidespel of Ponzi-fraude. De fraudeurs zijn vaak wel persoonlijk aansprakelijk te stellen, maar bieden soms weinig verhaal omdat de ontvangen gelden al zijn uitgegeven of weggesluisd.  Er kunnen dan juridische procedures worden ingezet om het verdwenen geld zoveel mogelijk terug te halen. Ook is het soms mogelijk om andere instanties of personen aansprakelijk te stellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan banken, accountants, notarissen of andere adviseurs die de fraudeurs, bewust of onbewust, van dienst zijn geweest bij het plegen van de fraude. Zij hebben immers ook een publieke verantwoordelijkheid waarop u als belegger mag vertrouwen en bieden doorgaans meer verhaal, bijvoorbeeld via hun beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Wendelgelst NV helpt slachtoffers van beleggingsfraude om hun inleg zoveel mogelijk terug te halen.