Complexe invorderingen


Wendelgelst NV helpt u om uw geldvorderingen te incasseren wanneer uw debiteur failliet is verklaard of zegt dat hij u door insolventie niet kan betalen.

Vorderingen op failliete ondernemingen


Bij een faillissement is er vaak weinig geld beschikbaar voor schuldeisers die niet beschikken over bijzondere rechten, zoals hypotheek of pand. Leveranciers en obligatiehouders staan bij faillissement vaak achterin de rij. De wet biedt gelukkig mogelijkheden om meer geld in de boedel te krijgen. Zo kunnen de bestuurders van een failliete onderneming soms met succes aansprakelijk worden gesteld wegens onbehoorlijk bestuur en bestaat de mogelijkheid om transacties die vóór de faillietverklaring zijn aangegaan, terug te draaien als deze nadelig zijn voor de boedel. De door de Rechtbank benoemde faillissementscurator kan dit soort vorderingen instellen. Helaas zit er vaak te weinig geld in de boedel, waardoor de curator deze mogelijkheden in de praktijk vaak niet kan benutten. Wendelgelst NV biedt curatoren in dit soort situaties praktische en financiële ondersteuning waardoor dit soort vorderingen met een reële kans van slagen toch kunnen worden ingesteld.


bg-2-1

Ook als schuldeiser kunt u soms zelf buiten de curator om vorderingen instellen tegen bestuurders of andere partijen die bij het faillissement zijn betrokken. Bijvoorbeeld wanneer het bestuur verplichtingen naar u toe is aangegaan terwijl zij toen al wist of moest begrijpen dat uw debiteur niet aan zijn betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen. Ook wanneer het bestuur in de gepubliceerde  jaarrekening of andere financiële rapportages de financiële toestand van uw debiteur veel rooskleuriger heeft voorgesteld dan dat deze werkelijk was, kunt u het bestuur hiervoor onder omstandigheden persoonlijk aansprakelijk stellen. Bij een misleidende jaarrekening kan ook de accountant aansprakelijk zijn als hij ten onrechte een goedkeurende verklaring heeft afgegeven en bij het uitvoeren van zijn controleopdracht ernstig tekort geschoten is in zijn taak. Tot slot kan ook de bank van uw debiteur aansprakelijk zijn. Bijvoorbeeld als de bank een insolvente onderneming door blijft financieren en de risico’s van wanbetaling volledig afwent op de andere schuldeisers door alle bezittingen van de debiteur in zekerheid te krijgen. Voor de andere crediteuren is dit meestal niet zichtbaar, waardoor ten onrechte de indruk wordt gewekt dat uw debiteur kredietwaardig is. Ook het opzeggen van het krediet of uitwinnen van zekerheden door de bank kan onder bijzondere omstandigheden een onrechtmatige daad zijn van de bank richting de andere crediteuren.

U hoeft zich dus zeker niet altijd neer te leggen bij het faillissement van uw debiteur. Wendelgelst NV kan u helpen om een groter deel van uw vordering te incasseren.

 

Vorderingen buiten faillissement


Ook zonder faillissement kan sprake zijn van langdurige wanbetaling. Vaak worden schuldeisers die de incasso van hun vordering voortvarend ter hand nemen en zelf actief op zoek gaan naar voor beslag vatbare bezittingen van de debiteur uiteindelijk wel betaald.  Ook het actief benaderen van uw debiteur en het treffen van een betalingsregeling waarbij uw debiteur aanvullende zekerheden biedt, kan voor zorgen dat u uiteindelijk een groter deel van uw vordering betaald krijgt. Zeker wanneer de onderneming van uw debiteur wel levensvatbaar is maar kampt met tijdelijke geldproblemen kan een dergelijke herstructurering van uw vordering zinvol zijn. Voor die situaties bestaat de mogelijkheid van surséance van betaling. De Rechtbank verleent de debiteur dan tijdelijk uitstel van betaling en benoemt een bewindvoerder die de debiteur moet helpen om een betalingsregeling te treffen met de schuldeisers, zodat de onderneming weer verder kan. Omdat de wettelijke mogelijkheden voor een dwangakkoord beperkt zijn en de bewindvoerder minder bevoegdheden heeft dan een faillissementscurator, komt een doorstart in surséance helaas weinig voor. De meeste surséances worden dan ook kort daarna gevolgd door faillissement. Wanneer uw debiteur wel in staat is tot betaling maar dit weigert of voorrang geeft aan andere schuldeisers, dan is het onder omstandigheden mogelijk om de bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen.

U hoeft zich als crediteur dus zeker niet altijd neer te leggen bij langdurige wanbetaling. Wendelgelst NV kan u helpen om een groter deel van uw vordering te incasseren.