Advocaat voor herstructurering en doorstart

Print deze pagina

Ondernemingen in financiële problemen kunnen een herstructurering of doorstart uitvoeren. Als advocaat kan ik u hierbij adviseren.

Herstructurering

Een herstructurering bestaat uit bedrijfseconomische, financiële en juridische maatregelen. Bedrijfseconomische maatregelen zijn het verlagen van de kosten, het overdragen of beëindigen van onrendabele activiteiten en meer focus op de meer rendabele activiteiten. Financiële maatregelen zijn het versterken van het eigen vermogen, het aflossen van schulden en het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers. Deze maatregelen moeten ook juridisch worden uitgewerkt in overeenkomsten met de bank en eventuele andere financiers, met de schuldeisers en met de kopers als de onderneming een deel van zijn activiteiten of activa overdraagt. Kostenverlaging kan mede worden gerealiseerd door het aanpassen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten en huurovereenkomsten en aanpassing van overeenkomsten met klanten en leveranciers. Het kan ook nuttig zijn om de betalingsvoorwaarden in de Algemene Voorwaarden aan te passen, meer vooruitbetaling, kortere betalingstermijnen en meer zekerheid voor betaling.

Doorstart 

Een doorstart bestaat uit het overdragen van de rendabele activiteiten en de daarmee verbonden activa aan een nieuwe vennootschap. Hiervoor is meestal medewerking nodig van de bank en eventuele andere financiers en de belangrijkste klanten en leveranciers om de onderneming na de overdracht voldoende levensvatbaar te houden. Sowieso zal de bank vaak zekerheidsrechten hebben op de belangrijkste bezittingen van de oude vennootschap zodat instemming van de bank nodig is voor overdracht aan de nieuwe vennootschap. Ook de Belastingdienst en het UWV spelen een cruciale rol. Als sprake is van belasting- of premieschulden zullen hierover afspraken moeten worden gemaakt. In overeenkomsten met klanten en leveranciers staat soms dat de overeenkomst eindigt als de zeggenschap over de onderneming wijzigt, bijvoorbeeld door overname van de aandelen of overdracht van de activa. Met die klanten en leveranciers zullen dan nieuwe afspraken moeten worden gemaakt. Als de over te dragen activiteiten kunnen worden aangemerkt als een zelfstandig deel van de onderneming zullen de arbeidsovereenkomsten van de werknemers die daarin werkzaam zijn vaak op grond van de wet automatisch overgaan op de nieuwe vennootschap. Het kan dan ook noodzakelijk zijn om een arbeidsrechtelijke reorganisatie door te voeren voordat de overname wordt gerealiseerd.  Al deze transacties zullen juridisch goed moeten worden vastgelegd in overeenkomsten. Daarbij moet de ondernemer voorkomen dat schuldeisers kunnen stellen dat zij door de doorstart worden benadeeld. De overeenkomst van overdracht zal dan ook meestal uitgaan van overdracht tegen een reële waarde, vastgesteld door een deskundige, die op een later moment nog kan worden gecorrigeerd op basis van een nieuwe waardering.

Voorkomen van persoonlijke aansprakelijkheid

Het is belangrijk dat een herstructurering of doorstart juridisch goed wordt uitgevoerd. Fouten kunnen soms leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders-aandeelhouders van de onderneming. Voor bestuurders is het in ieder geval belangrijk om bij dreigend faillissement geen nieuwe schulden meer aan te gaan die niet kunnen worden betaald, de administratie op orde te hebben, de jaarstukken van de onderneming tijdig te deponeren bij de Kamer van Koophandel en tijdig melding te doen aan de Belastingdienst als de onderneming zijn belastingverplichtingen niet meer kan nakomen.