Reorganisatie en doorstart

kopfoto herstructurering ondernemingen

Ondernemingen in financiële problemen kunnen een reorganisatie of doorstart uitvoeren. De nieuw aangenomen Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) geeft u hiervoor nieuwe mogelijkheden. Daardoor is het in veel gevallen mogelijk een faillissement te voorkomen. Ik kan u hiermee helpen.

Reorganisatie (herstructurering)
Een reorganisatie bestaat uit meerdere maatregelen zoals het verlagen van de kosten, het verkopen of beëindigen van onrendabele activiteiten, beter debiteuren en voorraad beheer, het aantrekken van nieuwe financiering en het sluiten van een akkoord met schuldeisers. De juridische kant is hierbij cruciaal. De afspraken met banken, financiers, leveranciers en klanten zullen goed moeten worden vastgelegd in overeenkomsten. Onrendabele contracten zullen moeten worden aangepast of beëindigd. Soms is het ook nodig verweer te voeren tegen verhaalsacties van schuldeisers. Als ondernemer kun u hierbij gebruik maken van de nieuwe WHOA. Met deze wet kunt u een akkoord dat u met een deel van de schuldeisers heeft gesloten via de rechter ook verbindend laten verklaren voor de andere schuldeisers ('homologatie'), zelfs voor schuldeisers die het hier niet mee eens zijn. Daarnaast kan de rechter u via de WHOA toestemming geven om langlopende contracten, zoals bijvoorbeeld een huurovereenkomst, tussentijds te beëindigen. Alleen arbeidsovereenkomsten vallen buiten de WHOA. Een bedrijfseconomisch ontslag van werknemers loopt daarom in principe nog steeds via de normale UWV procedure. Tot slot kan de rechter via de WHOA een afkoelingsperiode opleggen waardoor uw schuldeisers tijdelijk geen verhaalsacties hebben en u de vrijheid houdt om uw onderneming voort te zetten en de reorganisatie door te voeren.

Doorstart
Een doorstart bestaat uit het overdragen van de rendabele activiteiten en de daarmee verbonden activa aan een nieuwe vennootschap. Een doorstart is vooral aan de orde wanneer een reorganisatie niet meer mogelijk is. Naar verwachting zal dit in de toekomst minder vaak gaan voorkomen omdat reorganiseren door de nieuwe WHOA gemakkelijker is geworden. Een doorstart is in praktijk meestal wel afhankelijk van de medewerking van de bank en andere financiers met zekerheidsrechten. En van de belangrijkste leveranciers als die niet kunnen worden vervangen. De resterende activiteiten van de oude vennootschap worden na de overdracht meestal beëindigd. Soms kan dit zonder faillissement. Zo niet dan kan met een goede voorbereiding het risico op persoonlijke aansprakelijkheid en claims van de curator wel worden beperkt.

Voorkomen van persoonlijke aansprakelijkheid
Het is belangrijk dat een reorganisatie of doorstart juridisch goed wordt uitgevoerd. Fouten kunnen soms leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders-aandeelhouders van de onderneming. Of tot een situatie waarin de curator in faillissement betalingen of overeenkomsten ongeldig laat verklaren of laat terugdraaien. Voor bestuurders is het in ieder geval belangrijk om de jaarstukken steeds tijdig te deponeren bij de Kamer van Koophandel, betalingsproblemen tijdig te melden bij de Belastingdienst en geen nieuwe schulden meer aan te gaan of uitkeringen aan aandeelhouders te doen als het faillissement onafwendbaar is. Ik kan u helpen de potentiële risico's in kaart te brengen en deze zo veel mogelijk terug te dringen.