Werkwijze en tarieven

Stapel dossiers IJsselstad juristen

Hieronder geef ik u informatie over mijn werkwijze en tarieven.

Werkwijze

Opdrachtbevestiging

Mocht u mijn kantoor een opdracht verlenen, dan ontvangt u hiervan een schriftelijke opdrachtbevestiging. Ook maken wij tevoren duidelijke afspraken over het tarief.

Algemene voorwaarden

Op alle werkzaamheden en diensten zijn de Algemene Voorwaarden van mijn kantoor van toepassing. U kunt deze hier hier raadplegen. De Algemene Voorwaarden liggen ook ter inzage op mijn kantoor en worden u op verzoek kosteloos toegezonden.

Toepasselijk recht

Op de relatie tussen mijn kantoor en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Lidmaatschap Orde en Gedragscode

Ik ben als advocaat inschreven op het landelijke tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten. Als advocaat ben ik gebonden aan wetten en regels waaronder de Gedragsregels Advocatuur. U kunt deze hier raadplegen. De Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten houdt toezicht op de naleving daarvan.

Verzekering

Mijn kantoor heeft een verzekering afgesloten tegen beroepsaansprakelijkheid via HDI (Haaksbergweg 75, 1101 BR Amsterdam, telefoon: 020 565 0655).  Mijn aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop deze verzekering aanspraak geeft vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. De dekking bedraagt in voorkomende gevallen maximaal € 1.000.000 per aanspraak en maximaal € 2.000.000 per contractjaar. Desgewenst kunt u de verzekeringspolis op mijn kantoor inzien.

Klachtenregeling

Mocht de dienstverlening op enig moment niet aan uw verwachtingen voldoen of mocht u een vraag of klacht hebben hierover, dan hoor ik dat graag zo snel mogelijk van u. Ik zal dan proberen samen met u tot een bevredigende oplossing hiervoor te komen. Mocht u een klacht willen indienen dan kan dit op basis van de Klachtenregeling van mijn kantoor. U kunt deze hier raadplegen. Klachten die na toepassing van de kantoorklachtenregeling niet zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.

Waarneming/vervanging

In geval van afwezigheid worden mijn zaken waargenomen door één van de andere advocaten waar ik mee samenwerk. In geval van geplande afwezigheid informeer ik de cliënt over de naam en contactgegevens van de advocaat die zijn zaak waarnemer. In geval van ongeplande afwezigheid neemt de waarnemer zelf contact op met de cliënt. Uiteraard is ook de waarnemer geboden aan de wettelijke geheimhoudingsplicht en de Gedragsregels voor advocaten.

Derdengelden

Mijn kantoor ontvangt geen gelden van derden en is daarom niet aangesloten bij een stichting derdengelden.

Informatiedocument

De in de artikelen 6: 230a-e BW en artikel 7.4 lid 2 Verordering op de Advocatuur genoemde informatie kunt u hier raadplegen.

Volledige gegevens

Startbaan 6
1185 XR Amstelveen
Telefoon: 020 – 303 14 80
Website www.wendelgelst.nl
KvK nr. 72036915
BTW nr. NL002100429B57

 

 

Tarieven

Uurtarief

Ik verricht mijn werkzaamheden in principe op basis van een uurtarief. Hierover maken wij een afspraak voordat ik voor u aan het werk ga. Mijn declaratie is dan gebaseerd op de aan uw zaak bestede tijd (in eenheden van 6 minuten) vermenigvuldigd met het uurtarief vermeerderd met 21%  btw. Op uw verzoek verstrek ik u een specificatie van de verrichte werkzaamheden en de daaraan bestede tijd.

Vaste prijs of maximum bedrag

Het is vaak ook mogelijk om in plaats van een uurtarief een vaste prijs af te spreken of een uurtarief tot een bepaald maximum bedrag.

Resultaatsafhankelijk tarief

Soms is het mogelijk het tarief mede te laten afhangen van het behaalde resultaat. Er geldt dan een lager uurtarief dat pas achteraf wordt verhoogd afhankelijk van het in de zaak behaalde resultaat. Voor advocaten is het in principe niet toegestaan om zaken aan te nemen op basis van no cure, no pay.

Externe kosten

Mocht het nodig zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden andere partijen in te schakelen dan komen de kosten daarvan voor rekening van de cliënt tenzij anders is afgesproken. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de kosten van een deurwaarder, getuigen of deskundigen. Mocht het nodig zijn om dit soort kosten te maken dan zal ik dit uiteraard eerst met u bespreken.

Verhalen van kosten op tegenpartij

Ik probeer altijd om de kosten van de zaak zoveel mogelijk te verhalen op de tegenpartij.

Verhalen van kosten op rechtsbijstandsverzekering

Als u een procedure moet voeren of een second opinion wilt hebben dan is het soms mogelijk om de kosten daarvan te verhalen op uw rechtsbijstandsverzekering. Ik zal bij de intake met u nagaan of die mogelijkheid er is. U heeft dan vrije advocaatkeuze. Dat betekent dat u mijn kantoor dan kunt inschakelen. U bent dan niet verplicht om gebruik te maken van een advocaat of jurist die wordt voorgesteld door de verzekeraar.