Privacyverklaring

Advocatenkantoor Wendelgelst, gevestigd aan de Startbaan 6, 1185 XR, hierna te noemen: het "Kantoor", is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Startbaan 6
1185 XR Amstelveen
Telefoon: 020 – 303 14 80
E-mail: privacy@wendelgelst.nl
Website: www.wendelgelst.nl

Persoonsgegevens die het Kantoor verwerkt
Het Kantoor verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch, al dan niet ten behoeve van de uitvoering van een opdracht die door u aan ons is verstrekt
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • BSN nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@wendelgelst.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het Kantoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, om:

 • Contact met u op te nemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over onze diensten, producten en voorwaarden en wijzigingen daarin;
 • Diensten voor u te verrichten zoals met u is overeengekomen;
 • Te voldoen aan voor ons geldende wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld in het kader van de Advocatenwet en de Wwft en voor het doen van onze belastingaangiften.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
Het Kantoor neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.. Wij laten dus geen besluiten nemen door computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Kantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens. Voor personen voor wie wij op basis van een opdrachtrelatie diensten hebben verricht, geldt dat wij na beëindiging van deze opdrachtrelatie de persoonsgegevens die wij in het kader van onze wettelijke bewaarplicht nog nodig hebben ten minste zeven jaar bewaren. Dit geldt onder meer voor gegevens die deel uitmaken van onze financiële administratie zoals debiteur- en factuurgegevens. De persoonsgegevens die wij in het kader van onze eigen wettelijke bewaarplicht niet meer nodig hebben bewaren we nog gedurende minimaal vijf jaar om in het kader van toetsingen vanuit beroepsorganisaties of van mogelijke klachten te kunnen verantwoorden hoe wij de door u aan ons verstrekte opdrachten hebben uitgevoerd en om u desgewenst ook na het beëindigen van de opdrachtrelatie nog behulpzaam te kunnen zijn. Na verstrijken van de wettelijke termijn van zeven jaar voor onze eigen administratie of de termijn van vijf jaar in het kader van toetsingen of klachten, blijven uw persoonsgegevens vaak nog beschikbaar in onze systemen, voor strikt interne doeleinden, zoals het kunnen benutten van voor u uitgevoerde opdrachten als voorbeeld voor soortgelijke opdrachten, tenzij u aangeeft hier bezwaar tegen te hebben. Voor personen van wie wij gegevens hebben ontvangen, zonder dat er een opdrachtrelatie is of is ontstaan, worden de gegevens maximaal 12 maanden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Kantoor deelt uw gegevens uitsluitend met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons Kantoor of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Kantoor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Voor het overige kunnen uw gegevens alleen aan derden worden verstrekt met uw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies of vergelijkbare technieken
Het Kantoor gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen, intrekken toestemming, bezwaar maken en gegevensoverdraagbaarheid 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Kantoor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, binnen een door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@wendelgelst.nl of per brief aan: Startbaan 6, 1185 XR Amstelveen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het Kantoor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Kantoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen heeft voor misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@wendelgelst.nl of telefoonnummer 020 – 303 14 80.